Tuntutlah Ilmu Supaya Kita Dapat
Tahu Mana Yg Benar Mana Yg Batil